Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile Taksitli satış programı

Visual Basic 6 ile Taksitli satış programı

'Belki o kadar iyi değil ama yinede taksitlendirme yapabiliyor.

Forma bir tane list box ekledim kopyalayarak 10 tane listbox oluşturdum 10 tane butonumuz,yine kopyalayarak 11 tane checkbox (buna ayları yazıyosunuz),13 tane label,11 tane text box yine kopyaayarak malzemeler bu kadar 😉

aşağıdaki kod form bölümüne yazılacak
--------------------------------------------------------------------------------

Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
Dim i
For i = 0 To 9
List1(i).AddItem Text1(i)
Next
Text1(0).SetFocus
Label12 = List1(0).ListCount

End Sub

Private Sub Command10_Click(Index As Integer)
Dim i
For i = 0 To 9
List1(i).List(List1(i).ListIndex) = CVar(Text1(i).Text)
Next

End Sub

Private Sub Command2_Click()
Dim cevap, i, j, bulundu
cevap = InputBox("Bulmak istediğiniz kaydı giriniz", "Kayıt arama", List1(0).List(0), 0, 0)
For i = 0 To List1(0).ListCount - 1
If Trim(UCase(cevap)) = Trim(UCase(List1(0).List(i))) Then
bulundu = i
MsgBox "Aranan kayıt bulundu"
For j = 0 To 9
List1(j).ListIndex = bulundu
List1(j).TopIndex = bulundu
Text1(i).Text = List1(i).Text
Next
Exit For
End If
Next
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Dim cevap, secind, i
Dim Index As Integer
secind = List1(Index).ListIndex
If secind < 0 Then
MsgBox ("Silinecek elemanı seçiniz")
Else
cevap = MsgBox("Elemanı silmek istediğinizden eminmisiniz?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1 + vbApplicationModal, "Kayıt silinecek")
If cevap = vbYes Then
For i = 0 To 9
List1(i).RemoveItem List1(i).ListIndex
Text1(i) = ""
Next
Label12 = List1(0).ListCount
End If
End If

End Sub

Private Sub Command4_Click()
Dim secilen, elemansay
Dim i, j, k, l
elemansay = List1(0).ListCount
Static dizi(0 To 1000, 0 To 1000)
Dim cevap
cevap = MsgBox("Araya eleman eklemek istediğinizden eminmisiniz", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1 + vbApplicationModal, "Programdan Çıkış")
If cevap = vbYesNo Then Exit Sub
For i = 0 To List1(0).ListCount - 1
If List1(0).Selected(i) Then secilen = i
Next
For k = 0 To secilen - 1
For l = 0 To 9
dizi(k, l) = List1(1).List(k)
Next
Next
For j = secilen To elemansay - 1
For l = 0 To 9
dizi(j, l) = List1(1).List(j)
Next
Next
For l = 0 To 9
List1(1).Clear
Next
For k = 0 To 9
List1(1).AddItem dizi(k, l)
Next

For i = 0 To 9
List1(i).AddItem Text1(i)
Next
For j = secilen To elemansay - 1
For l = 0 To 9
List1(1).AddItem dizi(j, l)
Next
Next
Text1(0).SetFocus
Label12 = List1(0).ListCount
End Sub

Private Sub Command6_Click(Index As Integer)
Dim cevap1, cevap2
cevap1 = MsgBox("Çıkmak istediğinize eminmisiniz?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1 + vbApplicationModal, "Programdan çıkış")
If cevap1 = vbYes Then
cevap2 = MsgBox("Değişiklikleri kaydedecek misiniz?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1 + vbApplicationModal, "Programdan çıkış")
If cevap2 = vbYes Then
Dim i, j
For i = 0 To List1(0).ListCount - 1
For j = 0 To 9
taksatis.tak(j) = CVar(List1(j).List(i))
Next
Put #1, i + 1, taksatis
kayitsay = kayitsay + 1
Next
Close #1
End
End If
End If

End Sub

Private Sub Command7_Click()
Dim vademik, takmik, fark, topvadelifiyat, i
On Error Resume Next
fark = Val(Text1(2)) - Val(Text1(3))
For i = 1 To Val(Text1(3))
vademik = fark / Val(Text1(4)) * i * text2 / 100 + vademik
Next
topvadelifiyat = vademik + fark
Text1(6) = Format(tpvadelifiyat, "###,###")
takmik = Int(topvadelifiyat / Val(Text1(4)))
Text1(5) = Format(takmik, "###,###")
Text1(9) = Val(Text1(3)) + Val(Format(Text1(6), "#")) - Val(Text1(8))
Label17 = Format(Val(Text1(3)) + Val(Format(Text1(6), "#")), "###,###") & "YTL"

End Sub

Private Sub Command8_Click(Index As Integer)
Dim i
For i = 0 To 9
Text1(i) = ""
Next
Text1(7) = Date
Text1(0).SetFocus

End Sub

Private Sub Command9_Click(Index As Integer)
Close #1
Dim i, j
Open "taksit.dat" For Random As #1 Len = Len(taksatis)
For i = 0 To List1(0).ListCount - 1
For j = 0 To 9
taksatis.tak(j) = CVar(List1(j).List(i))
Next
Put #1, i + 1, taksatis
kayitsay = kayitsay + 1
Next

End Sub

Public Sub SaydamYap(frm As Form, SeffaflikDerecesi As Integer)
Dim stil As Long
stil = GetWindowLong(frm.hwnd, GWL_EXSTYLE)

If (stil And WS_EX_LAYERED) = 0 Then
SetWindowLong frm.hwnd, GWL_EXSTYLE, stil Or WS_EX_LAYERED
SetLayeredWindowAttributes frm.hwnd, 0, SeffaflikDerecesi, LWA_ALPHA
End If

End Sub

Private Sub Form_Load()
Dim i, j
Open "taksit.dat" For Random As #1 Len = Len(taksatis)
kayitsay = LOF(1) / Len(taksatis)
For i = 1 To kayitsay
Get #1, i, taksatis
For j = 0 To 9
List1(j).AddItem taksatis.tak(j)
Next
Next
Label12 = List1(0).ListCount

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Close #1

End Sub

Private Sub List1_Click(Index As Integer)
Dim ecind, topind, i
On Error Resume Next
secind = List1(Index).ListIndex
topind = List1(Index).TopIndex
For i = 0 To 9
List1(i).ListIndex = secind
List1(i).TopIndex = topind
Text1(i).Text = List1(i).Text
Next
Label12 = List1(0).ListCount
aylar

End Sub

Private Sub Text1_GotFocus(Index As Integer)
Text1(Index).SelLength = Len(Text1(Index))

End Sub

Public Sub aylar()
Dim i, basay
basay = Val(Month(Text1(7)))
For i = 0 To 11
Check1(i).Value = Unchecked
Next
If basay > Val(Text1(4)) Then Exit Sub
For i = basay - 1 To Val(Text1(4))
Check1(i).Value = Checked
Next
Label17 = Format(Val(Text1(3)) + Val(Format(Text1(6), "#")), "###,###") & "YTL"

End Sub

Şimdi formumuza bir modül ekliyoruz ve aşağıdaki kodları yazıyoruz
--------------------------------------------------------------------------------

Option Explicit
Type taksit
tak(9) As String * 20
End Type
Global taksatis As taksit
Global kayıtsay As Integer

Public Const GWL_EXSTYLE = -20
Public Const LWA_COLORKEY = &H1
Public Const LWA_ALPHA = &H2&
Public Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Public Const WS_EX_TRANSPARENT = &H20&

Public Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Public Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Public Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal crKey As Byte, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: