Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Ağ’da tanımlı kullanıcılar kimler

Delphi ile Ağ’da tanımlı kullanıcılar kimler
Ag ortamindayken, ayni aga giris yapmaya yetkili kullanicilarin (bilgisayarlarin), isimlerini bulup getiren bir
bilesene ait unit asagidadir. Kullanilabilmesi için, sisteme bilesen olarak tanimlanmasi gereklidir. Bunun için, Components | Install components menüsü kullanilir.


 


unit NetUsers; 

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs;

type
TNetUsers = class(TComponent)
private
{ Private declarations }
fServer : String;
protected
{ Protected declarations }
Procedure SetServer(Server : String);
public
{ Public declarations }
UserList: TStringList;
Constructor Create(Owner:TComponent); override;
Destructor Destroy; override;
Function Execute : Boolean;
published
{ Published declarations }
property Server :String read fServer write SetServer;
end;

PnetResourceArr = ^TNetResource;

procedure Register;

implementation

Procedure TNetUsers.SetServer(Server : String);
Begin
If fServer <> Server Then
fServer := Server;
End;

Constructor TNetUsers.Create(Owner:TComponent);
Begin
Inherited Create(Owner);
If Not ( csDesigning in ComponentState ) Then
Begin
UserList := TStringList.Create;
UserList.Sorted := True;
End;
End;

Destructor TNetUsers.Destroy;
Begin
If Not( csDesigning in ComponentState ) Then
UserList.Destroy;
Inherited Destroy;
End;

Function TNetUsers.Execute : Boolean;
Var
NetResource: TNetResource;
Buf:Pointer;
Count, BufSize, Res: DWORD;
i : Integer;
lphEnum: THandle;
p : PnetResourceArr;
Begin
Execute := False;
UserList.Clear;
GetMem(Buf, 8192);
Try
FillChar(NetResource, SizeOf(NetResource), 0);
NetResource.lpRemoteName := PChar(fServer);
NetResource.dwDisplayType := RESOURCEDISPLAYTYPE_SERVER;
NetResource.dwUsage := RESOURCEUSAGE_CONTAINER;
NetResource.dwScope := RESOURCETYPE_DISK;
Res := WNetOpenEnum(RESOURCE_GLOBALNET,
RESOURCETYPE_DISK, RESOURCEUSAGE_CONTAINER,
@NetResource,lphEnum);
If Res <> 0 then Exit;
While true do
Begin
Count := -1;
BufSize := 8192;
Res := WNetEnumResource(lphEnum, Count, Pointer(Buf),
BufSize);
If Res = ERROR_NO_MORE_ITEMS then Exit;
If (Res <> 0) then Exit;
p := PNetResourceArr(Buf);
For i := 0 to Count - 1 do
Begin
{ Agdaki kullanici isimlerini Userlist listesine ekle}
UserList.Add(p^.lpRemoteName + 2);
Inc(p);
End;
End;
Res := WNetCloseEnum(lphEnum);
If Res <> 0 then Raise Exception(Res);
Finally
FreeMem(Buf);
Execute := True;
End;
End;

procedure Register;
begin
RegisterComponents('Sil', [TNetUsers]);
end;

end.

//kullanimi
{
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
NETUSERS1.EXECUTE;
listbox1.items.assign(netusers1.userlist)
end;}
Tanimli ag sürücüleri
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs,
StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
ListBox1: TListBox;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

function GetNetworkDriveMappings(
sl : TStrings ) : integer;
var
i               : integer;
sNetPath        : string;
dwMaxNetPathLen : DWord;
begin
sl.Clear;
dwMaxNetPathLen := MAX_PATH;
SetLength( sNetPath,
dwMaxNetPathLen );
for i := 0 to 25 do
begin
if( NO_ERROR =
Windows.WNetGetConnection(
PChar(
" + Chr( 65 + i ) + ':' ),
PChar( sNetPath ),
dwMaxNetPathLen ) )then
begin
sl.Add( Chr( 65 + i ) + ': ' +
sNetPath );
end;
end;
Result := sl.Count;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
sl : TStrings;
nMappingsCount,
i  : integer;
begin
sl := TStringList.Create;
nMappingsCount :=
GetNetworkDriveMappings( sl );
for i := 0 to nMappingsCount-1 do
begin
MessageBox( 0,
PChar( sl.Strings[ i ] ),
'Network sürücü tanimlari',
MB_OK );
end;
listbox1.items.assign(sl);
sl.Free;
end;

end.

 


TD Software

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: