Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile Çözünürlük problemine çözüm

Visual Basic 6 ile Çözünürlük problemine çözüm


Bu kodlar ekran çözünürlüğünü form yüklenince 800*600 yapıyor form kapatılınca (unload) tekrar eski çözünürlük geri geliyor tüm yazılımcılara başarılar.....

Option Explicit
Const WM_DISPLAYCHANGE = &H7E
Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
Const EWX_LOGOFF = 0
Const EWX_SHUTDOWN = 1
Const EWX_REBOOT = 2
Const EWX_FORCE = 4
Const CCDEVICENAME = 32
Const CCFORMNAME = 32
Const DM_BITSPERPEL = &H40000
Const DM_PELSWIDTH = &H80000
Const DM_PELSHEIGHT = &H100000
Const CDS_UPDATEREGISTRY = &H1
Const CDS_TEST = &H4
Const DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0
Const DISP_CHANGE_RESTART = 1
Const BITSPIXEL = 12
Private Type DEVMODE
dmDeviceName As String * CCDEVICENAME
dmSpecVersion As Integer
dmDriverVersion As Integer
dmSize As Integer
dmDriverExtra As Integer
dmFields As Long
dmOrientation As Integer
dmPaperSize As Integer
dmPaperLength As Integer
dmPaperWidth As Integer
dmScale As Integer
dmCopies As Integer
dmDefaultSource As Integer
dmPrintQuality As Integer
dmColor As Integer
dmDuplex As Integer
dmYResolution As Integer
dmTTOption As Integer
dmCollate As Integer
dmFormName As String * CCFORMNAME
dmUnusedPadding As Integer
dmBitsPerPel As Integer
dmPelsWidth As Long
dmPelsHeight As Long
dmDisplayFlags As Long
dmDisplayFrequency As Long
End Type
Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Long, ByVal iModeNum As Long, lpDevMode As Any) As Boolean
Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (lpDevMode As Any, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function CreateDC Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, ByVal lpInitData As Any) As Long
Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Dim OldX As Long, OldY As Long, nDC As Long
Sub ChangeRes(X As Long, Y As Long, Bits As Long)
Dim DevM As DEVMODE, ScInfo As Long, erg As Long, an As VbMsgBoxResult
erg = EnumDisplaySettings(0&, 0&, DevM)
DevM.dmFields = DM_PELSWIDTH Or DM_PELSHEIGHT Or DM_BITSPERPEL
DevM.dmPelsWidth = X 'ScreenWidth
DevM.dmPelsHeight = Y 'ScreenHeight
DevM.dmBitsPerPel = Bits '(can be 8, 16, 24, 32 or even 4)
erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_TEST)
Select Case erg&
Case DISP_CHANGE_RESTART
an = MsgBox("Restart Yapmalısın", vbYesNo + vbSystemModal, "Info")
If an = vbYes Then
erg& = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0&)
End If
Case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL
erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_UPDATEREGISTRY)
ScInfo = Y * 2 ^ 16 + X
'Notify all the windows of the screen resolution change
SendMessage HWND_BROADCAST, WM_DISPLAYCHANGE, ByVal Bits, ByVal ScInfo
MsgBox "İşlem Başarılı", vbOKOnly + vbSystemModal, "It worked!"
Case Else
MsgBox "Mod Desteklenmiyor", vbOKOnly + vbSystemModal, "Error"
End Select
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim nDC As Long
'eski çözünürlüğü sakla
OldX = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
OldY = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
nDC = CreateDC("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, ByVal 0&)
'çözünürlüğü değiştir
ChangeRes 800, 600, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'eski haline getir
ChangeRes OldX, OldY, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
DeleteDC nDC
End Sub

CLAiRVOYANT'a tesekkürler..............


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: